ПОКАНА за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ

П О К А Н Аза свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕна сдружение с нестопанска цел с дейност в частна полза“АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ” отУправителния съвет на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел с дейност в частна полза “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, рег. по ф.д. № 776/2013 г. по описа […]

ПОКАНА за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ Прочетете повече »