Асоциация на професионалните озеленители в България

П О К А Н А
за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ
на сдружение с нестопанска цел с дейност в частна полза
“АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”

от
Веселка Запрянова Трифонова – Председател на Управителния съвет на
СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел с дейност в частна полза “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”
, рег. по ф.д. № 776/2013 г. по описа на СГС, ЕИК 176632676, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе” №8

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,
На основание чл. 13, ал.6 и чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 13, ал.6 от Устава на сдружението и съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, по инициатива на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел с дейност в частна полза “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, рег. по ф.д. № 776/2013 г. по описа на СГС, ЕИК 176632676, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе” №8,
се свиква Общо събрание на 15.06.2024 г. от 10:00 ч. в гр. Варна, бул. „Сливница“ 33, х-л Черно Море, зала Галата, при следния дневен ред и условия:

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ (АПОБ) - Мисия

Асоциацията си е поставила няколко по важни цели : да се насърчава ползването на професионалисти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи, да се засили и подобри икономическия бранш, чрез улесняване на сътрудничеството, комуникацията и образованието на членовете на Асоциацията на професионалите озеленители в България, да се защитават доколкото е практически възможно членовете й срещу несправедливо и дискриминационно законодателство, както от държавни, така и от общински институции.

От 29 май 2014 година „Асоциация на професионалните озеленители в България” е и пълноправен член на European Landscape Contractors Association (ELCA)

АПОБ галерия

Основана 2013

На 19 и 20 октомври 2013 година се учреди „Асоциация на професионалните озеленители в България“. Тя е неправителствена, независима и професионална
организация, учредена на основание на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и посветена на развитието и подкрепата на фирмите занимаващи се професионално с
изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи.

Основни дейности

Засаждане, отглеждане и поддържане

Засаждане, отглеждане и поддържане на паркове, градини и други озеленени и залесени площи,около жилищни сгради, около обществени сгради и сгради за обществено обслужване (административни, училища, болници, църкви и други), около производствени и търговски сгради, на общински терени (паркове, лесопаркове, гробищни паркове и други), край пътища (магистрали, релсови и водни пътища, пристанища)

Озеленяване

Озеленяване – на сгради (градини на покриви, Озеленяване на фасади, вътрешни градини и т.н.), на спортни терени (футболни терени, игрища за голф и т.н.), терени за игра, тревни площи за слънчеви бани и други развлекателни паркове, край водни обекти и течащи води (изкуствени езера, язовири, открити плувни басейни, канали, реки, пречиствателни съоръжения)

Защитно залесяване

Защитно залесяване /озеленяване срещу шум, вятър, ерозия, заслепяване и т.н./

*Забележка : Оформянето и поддържането на озеленени площи не включва отглеждане на дървета и растения със стопанска цел, поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, строителни дейности с цел създаване на паркове, парково и ландшафтно архитектурно проектиране.

УСТАВ НА

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ
Чл. 1. (1) „Асоциация на професионалните озеленители в България“, нари-
чана по-нататък „Асоциацията“ е неправителствена, независима, професионална, добро-
волна организация, чието съществуване не се ограничава със срок
(2) Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в частна полза, учредено на основание на Закона за юридическите лица с нес-
топанска цел и посветена на развитието и подкрепата на лицата занимаващи се профе-
сионално с изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи.
(3) Асоциацията е със седалище и адрес на управление : град София, Район
Лозенец, бул.”Симеоновско шосе” № 8.
(4) Асоциацията осъществява своята дейност в съответствие със законите
на Република България и този устав
(5) Пълното наименование на организацията е „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИ-
ОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ“, което се изписва съкратено „АПОБ“. На анг-
лийски език наименованието на Асоциациятата е АSSOTIATION OF PROFESSIONAL
LANDSCAPERS IN BULGARIA (APLB).
(6) Наименованието, седалището и адресът на управление се посочват на
български и английски език във всички официални документи и издания на Асоциация-
тата в България. Асоциациятата има кръгъл печат с надпис “ Асоциация на професио-
налните озеленители в България “.

Scroll to Top