УСТАВ

УСТАВ НА „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ
Чл. 1. (1) „Асоциация на професионалните озеленители в България“, нари-
чана по-нататък „Асоциацията“ е неправителствена, независима, професионална, добро-
волна организация, чието съществуване не се ограничава със срок
(2) Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в частна полза, учредено на основание на Закона за юридическите лица с нес-
топанска цел и посветена на развитието и подкрепата на лицата занимаващи се профе-
сионално с изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи.
(3) Асоциацията е със седалище и адрес на управление : град София, Район
Лозенец, бул.”Симеоновско шосе” № 8.
(4) Асоциацията осъществява своята дейност в съответствие със законите
на Република България и този устав
(5) Пълното наименование на организацията е „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИ-
ОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ“, което се изписва съкратено „АПОБ“. На анг-
лийски език наименованието на Асоциациятата е АSSOTIATION OF PROFESSIONAL
LANDSCAPERS IN BULGARIA (APLB).
(6) Наименованието, седалището и адресът на управление се посочват на
български и английски език във всички официални документи и издания на Асоциация-
тата в България. Асоциациятата има кръгъл печат с надпис “ Асоциация на професио-
налните озеленители в България “.
ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Чл. 2. (1) Основните цели на Асоциациятата са :
1. идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи
дейности свързани с изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
2. гарантиране свободата и конкуренцията в бранша, борба с нелоялни
търговски практики

1 Асоциациятата :
1. подпомага и поощрява предприемаческата инициатива на своите члено-
ве, както и съдейства за подобряване на стопанската им дейност и конкурентоспособ-
ност у нас и в чужбина
2. защитава правата и законните интереси на своите членове
3. съдейства за издигане на авторитета, повишаване на квалификацията,
професионалната култура и подобряване на обществения статус на членовете си.
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
Чл. 3. За постигане на целите по чл. 2 Асоциациятата изпълнява следните
основни функции и дейност :
1. създава, поддържа и води Професионален регистър на озеленителите,
наричан по-нататък „РЕГИСТЪРА“, в който подлежат на вписване българските и чуждес-
транните физически и юридически лица, които изпълняват дейности на територията на
Република България свързани с изграждане, оформяне и поддържане на озеленени
площи
2. представлява своите членове и защитава професионалните им интере-
си в страната и в чужбина
3. участва в разработването на стратегии, анализи и програми, и съдейст-
ва за изпълнението им
4. дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове
5. разработва Кодекс на професионалната етика, не допуска монополи-
зъм, нелоялна конкуренция и неравнопоставеност между своите членове
6. събира информация за извършени нередности при изпълнението на
дейности свързани със изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи,
както и за други констатирани нарушения извършени от лицата – участници в процеса,
при и по повод изпълнение или неизпълнение на функционалните им задължения, рег-
ламентирани в съответните нормативни актове и информира компетентните органи

7. изпълнява функциите на организация на работещите от бранша и из-
разител на техните интереси и като такава може да участва в органите за сътрудничест-
во на браншово ниво
8. поддържа постоянни контакти и провежда консултации с компетент-
ните централни и местни органи на управление и свързаните със дейността организа-
ции в интерес на своите членове и ги защитава от неправомерни действия
9. подпомага дейността на членовете си като следи за тенденциите в
бранша в страната и в чужбина и за внедряването на нови технологии и материали
10. издава референции на своите членове за тяхната дейност
11. събира и поддържа информационна база, полезна за дейността на чле-
новете си, като издава информационни материали и специализирана литература
12. участва в разработката и реализацията на регионални, национални и
международни проекти, с активното участие на членове на Асоциациятата
13. предлага свои представители във всички комисии, агенции, съвети и
институти по проблемите на бранша
14. участва и съдейства на членовете си при участието им в национални и
международни изложби, конференции, панаири, бизнесфоруми и др. в областта на изг-
раждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
15. популяризира дейността на Асоциациятата и нейните членове, допри-
нася за повишаване на обществения им престиж; публикува рекламни и информационни
издания, включително и на чужди езици
16. работи за недопускането на монополизъм и нелоялна конкуренция
сред своите членове и другите правни субекти в бранша
17. поддържа връзки със сродни съюзи организации в страната и чужбина.
ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл. 4. За постигане на определените с този устав цели, Асоциациятата може
да осъществява допълнителна стопанска дейност. Асоциациятата не може да използва
своите приходи, включително тези от допълнителната стопанска дейност, за разпреде-
ление на печалба между членовете.
ГЛАВА ТРЕТА
УСТРОЙСТВО И ЧЛЕНСТВО

УСТРОЙСТВО
Чл. 5 Асоциациятата има членски състав.
Чл. 6 (1) Членове на Асоциациятата могат да бъдат българските и чуждест-
ранните физически и юридически лица и техните клонове, регистрирани по национал-
ното ни законодателство, работещи на територията на Република България в областта
на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи. Членове могат да
бъдат и други сдружения с нестопанска цел, с цели и предмет на дейност близки до тези
на асоциацията
(2) Членуването в Асоциациятата е доброволно. Членове могат да бъдат са-
мо лицата по ал. 1, които приемат, че ще спазват устава й и заплащат дължимият членс-
ки внос в указания срок
(3) В Асоциациятата не могат да членуват политически партии и движения.
Чл.7 (1) Членовете на Асоциациятата са редовни, асоциирани и почетни.
(2) Редовни членове са българските и чуждестранните физически и юриди-
чески лица и техните клонове, регистрирани по националното ни законодателство, ра-
ботещи на територията на Република България в областта на изграждането, оформяне-
то и поддържането на озеленени площи
(3) Асоциирани членове са българските и чуждестранните физически и
юридически лица и техните клонове, регистрирани по националното ни законодателст-
во, работещи на територията на Република България и тяхната дейност по някакъв на-
чин е свързана с изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
(4) Почетни членове са дългогодишни и изтъкнати деятели в областта на
изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
Чл.8 (1) За редовни и асоциирани членове на Асоциациятата се приемат
юридически и физически лица въз основа на решение на Управителния съвет /УС/ след
подадено писмено заявление до него, в което кандидатът заявява, че приема и ще спазва
Устава и Кодекса за професионална етика.
(2) Приемането на редовни и асоциирани членове се извършва по приети
от УС критерии, по следния ред:
1. подаване на писмено заявление до УС, към което се прилагат доказателс-
тва за основанията за членство – мотивационно писмо, референции от Възложители,
справки за изпълнени обекти, препоръка от най малко един редовен член на Асоциаци-
ята
2. Членственото правоотношение по предходната алинея възниква с прие-
мането на решението на УС за приемане на кандидата,

3. Почетните членове се приемат с решение на Общото събрание на Асоци-
ацията по предложение на УС
3. УС има право да откаже приемане на предложен кандидат за редовен или
асоцииран член, за което уведомява писмено кандидата, като в решението се посочват
мотивите и евентуалните допълнителни изисквания към него.
4. Кандидатът може да обжалва отказа на УС в едномесечен срок от получа-
ването му пред Общото събрание на Асоциацията. Общото събрание разглежда жалбата
на следващото си редовно заседание и решението му е окончателно.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 9 (1) Редовните членове на Асоциацията имат право :
1. да участват в управлението на Асоциациятата
2. да избират и да бъдат избирани в ръководните и контролните органи на
Асоциациятата
3. да участват в работата на Общото събрание и в провеждането на други
мероприятия на Асоциациятата
4. да бъдат информирани за дейността на Асоциациятата, решенията на
Общото събрание и УС, както и периодичните издания на Асоциациятата
5. да се ползват от имуществото на Асоциациятата, както и от резултатите
от нейната дейност, по ред определен от УС
6. да поставят за обсъждане и търсят защита по принципни проблеми,
свързани с осъществяването на тяхната стопанска дейност
7. да се ползват от социалните придобивки, осигурявани от Асоциациятата
8. да напускат доброволно Асоциациятата
(2) Асоциираните и почетните членове имат право
1. да участвуват в дейността на Асоциацията и в работата на Общото събра-
ние, като участват с право на съвещателен глас при вземане на решенията;
2 да бъдат информирани за дейността на Асоциацията
(3) Всички членове на Асоциацията, са длъжни :
1. да подпомагат дейността на Асоциацията за постигане на нейните цел
2. да спазват Устава и да изпълняват решенията на органите на управление
на Асоциацията
3. да бъдат лоялни към Асоциацията и към нейните членове

4. Да заплащат определения членски внос
(4) Членовете не отговарят за задълженията на Асоциациятата
(5) Асоциациятата не отговаря за задълженията на членовете си
(6) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратя-
ване.
(7) Почетните членове са освободени от задължението за плащане на
членски внос.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл. 10 Членството в Асоциациятата се прекратява :
1. с писмено заявление за доброволно напускане, отправено до УС и вписа-
но в специален регистър. Напускането става в деня на подаването на заявлението без да
се изисква нарочно решение на УС за това. Направените до датата на подаване на заяв-
лението вноски не се възстановяват
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение, съответно с прекра-
тяване на юридическото лице като правен субект при липса на правоприемство
3. с изключването
4. с прекратяването на Асоциациятата.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ
Чл. 11 Член на Асоциациятата се изключва с мотивирано решение на Об-
щото събрание в следните случаи :
1. при нарушаване на закона, устава или приетия Кодекс за професионална
етика
2. при незаплащане на членския внос за съответната година
3. когато с действията и поведението си уронва престижа и уврежда инте-
ресите на Асоциациятата
4. при отпадане на основанията за членство
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТАТА

Чл. 12 (1) Органи на Асоциациятата са :
1. Общо събрание /ОС/
2. Управителен съвет /УС/
3. Контролeн Съвет /КС/
ОБЩО СЪБРАНИЕ /ОС/
Чл. 13 (1) ОС е върховният орган на Асоциациятата, който се състои от де-
легати – физически лица, представители на редовните членове на Асоциацията. Всеки
делегат притежава по право един мандат.
(2) За лицата, които не са законни представители, делегатският мандат по
право се валидира с изрично писмено пълномощно или протоколно решение издадено
от съответния компетентнен орган на члена на Асоциацията.
(3) Делегатският мандат не може да се преотстъпва, в това число и чрез
преупълномощаване.
(4) Първото общо събрание на Асоциациятата е Учредителното събрание
на Асоциациятата.
(5) ОС е редовно и извънредно.
(6) Редовното ОС се провежда един път годишно. То се свиква по решение
на УС на Асоциациятата с покана, обявена от председателя на УС най-малко един месец
преди датата на събранието
(7) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за про-
веждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква ОС. По въпроси, които не са
включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
(8) Поканата се изпраща персонално до всеки един от редовните членове
само на посоченият от тях адрес за електронна поща и на интернет страницата на Асо-
циацията.
(9) Извънредно ОС се провежда :
1. по решение на УС, взето по негова преценка
2. по искане най-малко на една трета от членовете на Асоциациятата
(10) В случаите по предходната алинея председателят на УС уведомява
членовете на Асоциациятата при условията и по реда на предходните ал. 8 и ал.9
(11) Общото събрание се открива от председателя на УС на Асоциациятата
или от упълномощен негов заместник, и под негово ръководство се избират ръководни
и работни органи на събранието, които са предложени от УС или от ОС. Всички органи
на събранието се избират с явно гласуване

(12) Общото събрание на Асоциациятата е редовно, ако присъстват най-
малко две трети от делегатите представители на редовните членове. При липса на кво-
рум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и
неговите решения са валидни, независимо от броя на присъстващите членове
(13) Право на глас имат само редовните членове. Асоциираните и почетни-
те членове са с право на съвещателен глас.
(14) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващи-
те. За изменение и допълнение на устава на Асоциациятата, за нейното преобразуване
или прекратяване се изисква квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите
(15) Гласуването се провежда явно, включително и за избор на председате-
лите и членовете на органите на Асоциацията.
(16) За заседанието на ОС се избира председател на събранието, секретар
протоколчик, преброител/и и при необходимост помощни комисии. Води се протокол, в
който се отразяват всички предложения, решения и изборни резултати.
(17) Протоколът се удостоверява с подписите на председателя на ОС и сек-
ретар протоколчика.
Чл. 14 (1) Общото събрание приема решения по всички основни въпроси
от дейността на Асоциациятата в т. ч. :
1. приема, изменя и допълва устава
2. приема почетни членове на Асоциацията по предложение на УС
3. изключва членове
3. избира с явно гласуване съставите на УС, КС
4. приема отчетите за дейността на УС, КС
5. определя размера и сроковете за внасяне на годишния членски внос и
цените на услугите, извършвани от Асоциациятата
6. приема и утвърждава вътрешните документи на Асоциацията
7. определя стратегията и приема програма за основните задачи
8. приема решения за вливане на други сродни браншови и съсловни
структури в Асоциациятата
9. приема решения за вливане на Асоциациятата в други браншови и/или
съсловни структури
10. изслушва и приема доклади за работата на Асоциациятата и нейните
ръководни органи

11. приема отчета за наличното имущество на Асоциациятата, отчета за из-
пълнението на бюджета на Асоциациятата за последната изтекла финансова година и
бюджета за следващата
12. разглежда и решава жалби против решенията на УС и КС на Асоциация-
тата
13. отменя решенията на органите на Асоциациятата, които противоречат
на закона, устава или други вътрешни актове
14. освобождава или не освобождава от отговорност членовете и председа-
телите на УС и КС на Асоциациятата
15. приема Правилник за вписване на членовете на Асоциацията в Профе-
сионалния регистър на озеленителите в България
(2) Решенията на ОС са задължителни за всички органи и членовете на
Асоциациятата.
(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно
тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие
със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорва-
ни пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или
на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една
година от датата на вземане на решението.
(5) Споровете по ал. 3 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация-
та на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в
едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане
на решението.
СЪСТАВ И ИЗБИРАНЕ НА УС
Чл. 15 (1) УС е оперативен орган за непосредствено управление на Асоциа-
циятата. Той се състои от 5 члена, в това число – Председател и Заместник-председател.
Всички се избират от Общото събрание измежду редовните членове на Асоциациятата
за срок от четири години.
(2) Председателя, заместник-председателя и членовете на УС отпадат от
състава на УС при фактическа невъзможност да упражняват функциите си в продълже-
ние на повече от шест месеца, както и по заявено собствено желание. Тези обстоятелства
се констатират с мотивирано решение на УС, който продължава да функционира в нама-
лен състав до избирането на съответни нови членове

повече от един представител, на който и да е
член на Асоциациятата. Структури или свързани лица по смисъла на Търговския закон
не могат да имат повече от един представител в УС
(5) Не могат да бъдат избирани в УС физически лица, които не са предста-
вители на редовни членове или се намират в брак, родство по права линия или са братя
или сестри с друг член на УС или КС
(6) Председателят на Управителния съвет представлява сдружението по
повод дейността му пред всички държавни, съдебни и общински органи, трети физичес-
ки и юридически лица. Заместник-председателя на УС изпълнява функциите на предсе-
дател на УС само при отсъствието на председателя на УС или при невъзможност на пос-
ледния да осъществява функциите си.
ПРАВОМОЩИЯ НА УС
Чл. 16 (1) Управителният съвет :
1. свиква и организира провеждането на общо събрание на Асоциациятата
2. организира дейността на Асоциациятата
3. управлява и се разпорежда с имуществото на Асоциациятата
4. приема вътрешни правила за работа
5. приема нови членове (редовни и асоциирани) в Асоциацията
6. предлага на Общото събрание почетни членове на Асоциацията
7. изготвя и предлага за приемане от ОС на промени на критериите за впис-
ване в Професионалния регистър на озеленителите в България
8. представя годишен отчет за дейността си пред общото събрание
9. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание
10. приема програмите и плановете за изпълнение на решенията на ОС за
осъществяване на основните задачи на Асоциациятата
11. осигурява изпълнението на годишния бюджет, приет от ОС на Асоциа-
циятата
12. предлага размера на членския внос
13. подготвя и внася в ОС на Асоциациятата отчет за наличното имущество
на Асоциациятата, отчет за изпълнението на бюджета на Асоциациятата за последната
изтекла финансова година, както и проект за бюджета през следващата

14. подготвя и внася в ОС на Асоциациятата отчет за дейността на Асоциа-
циятата
15. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциация-
тата и носи отговорност за това
16. взема решение за членство на Асоциациятата в български и чуждест-
ранни юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества и други организа-
ции,както и за прекратяване на такова членство
17. избира от своите членове представителите на Асоциациятата в други
организации и определя правомощията им
18. приема решения за разходване на паричните средства на Асоциациятата
19. решава и връчва почетен символ на „Асоциация на професионалните
озеленители в България” на държавни, обществени и частни организации и лица, които
имат съществен принос за развитие на обществено икономическите отношения в сфе-
рата на развитието на зелената инфраструктура
20. при осигурена финансова възможност назначава изпълнителен секре-
тар на Асоциацията
(2) В изпълнение на правомощията си УС приема решения.
ЗАСЕДАНИЯ НА УС
Чл. 17 (1) УС се свиква на заседание от председателя си най-малко четири
пъти годишно с писмена покана изпратена по електронна поща, в която се посочва дата-
та, часът и мястото, където ще се проведе заседанието, както и предложение за дневен
ред. Председателят на УС е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една
трета от членовете му. Ако председателят на УС не свика заседание на УС в едноседми-
чен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При от-
съствие на председателя на УС заседанието се ръководи от заместник председателя.
(2) Поканата се изпраща 5 дни преди датата на заседанието. В изключител-
ни случаи заседанието може да се свика в срок от 24 часа, като уведомяването може да
стане по телефон, факс или електронна поща
(3) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват
не по малко трима от членове му. Не се допуска гласуване с пълномощно.
(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга
връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му
в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в
протокола от председателстващия заседанието.

(5) Управителният съвет взема решения с явно гласуване и обикновено
мнозинство
(6) Управителният съвет може да приеме решение и без да е провеждано
присъствено заседание, ако протоколът за приетото решение бъде подписан без забе-
лежки и възражения за това от всички членове.
(7) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се удос-
товерява с подписи на председателстващия и на изготвилия протокола.
(8) Три месеца преди изтичане на мандата на Управителния съвет, той е
длъжен да насрочи ОС на Асоциациятата
(9) До избиране на нов УС, старият продължава да изпълнява функциите си.
(10) На заседанията на УС може да присъства и изпълнителния секретар с
право на съвещателен глас.
СЪСТАВ, ИЗБИРАНЕ И ЗАСЕДАНИЯ НА КС
Чл. 18 Контролния съвет /КС/ на Асоциациятата се избира от Общото съб-
рание на Асоциациятата за срок от четири години
Чл. 19 (1) Контролния съвет се състои от трима члена, в това число – Пред-
седател.
(2) Председателят и членовете на КС се избират за такива в качеството им
на представители на членове на Асоциациятата. Те отпадат от състава на КС при факти-
ческа невъзможност да упражняват функциите си в продължение на повече от шест ме-
сеца, както и по заявено собствено желание. Тези обстоятелства се констатират с моти-
вирано решение на КС, който продължава да функционира в намален състав до избира-
нето на съответни нови членове
(3) Не може да бъде председател и член на Контролния съвет лице, което е
член на УС
(4) Контролния съвет се събира на редовно заседание не по-малко от един
път на три месеца, а на извънредно заседание – по решение на председателя, по искане
на някой от членовете му или по искане на УС. Заседанието е редовно, ако на него при-
състват най малко двама от членовете му.
ПРАВОМОЩИЯ НА КС
Чл. 20 (1) Контролния съвет :
1. контролира изпълнението на решенията на ОС
2. следи за законосъобразността и уставосъобразността на приеманите от
Управителния съвет решения и предлага отмяната им при констатирани нарушения

3. предлага на общото събрание освобождаване или неосвобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
4. осъществява контрол за правилното стопанисване на имуществото и раз-
ходване на финансовите средства на Асоциациятата, като при констатирани нарушения
сезира компетентните органи
5. представя годишен отчет за дейността си пред общото събрание
6. проверява и дава мнение по баланса и отчета за приходите и разходите
на Асоциациятата
7. извършва ревизии, инвентаризации и проверки по документите на Асо-
циациятата и когато това е необходимо, изисква назначаване на финансови ревизии
8. свиква УС, когато установи нарушения на закона или устава. Ако УС отх-
върли неговите констатации, КС на Асоциациятата свиква извънредно ОС на Асоциаци-
ятата
(2) Председателят на КС на Асоциациятата или упълномощен член на Кон-
тролната комисия има право да присъства на заседанията на УС на Асоциациятата с
право на съвещателен глас.
ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЕКРЕТАР
Чл.21 Изпълнителния секретар на Асоциацията има следните длъжностни
задължения
1. организира, ръководи и контролира цялостната административна
дейност на Асоциацията в съответствие с устава и действуващото законодателство и
решенията на УС на Асоциацията
2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Асоциация-
та
3. сключва сделки от името на Асоциацията, след изрично и конкретно
решение на УС на асоциацията и даден мандат за това
4. представлява Асоциацията пред държавните и общински органи, както
и пред всички други физически и юридически лица след предварително писмено съгла-
суване и възлагане от Председателя на УС на Асоциацията
5. незабавно докладва на Председателя на УС на Асоциацията за всяко
настъпило обстоятелство, което е от съществено значение за дейността и статута на
Асоциацията, като в случай на необходимост предлага свикване на УС на Асоциацията
6. решава всички други текущи задачи, произтичащи от закона, устава и
решенията на УС на Асоциацията

7. при невъзможност на изпълнителния секретар да осъществява правата
и задълженията си е длъжен да уведоми председателя на УС, те се поемат от
Председателя на УС на Асоциацията
8. управлява и контролира изпълнението на бюджета приет от Общото
събрание на Асоциация
9. осигурява технически функуциониране дейността на Асоциацията в съ-
ответствие с приетия устав, установените цели и политики, както и българското зако-
нодателство
ГЛАВА ПЕТА
ИМУЩЕСТВО И БЮДЖЕТ
ИМУЩЕСТВО И РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕГО
Чл. 22 Имуществените активи на Асоциациятата включват вещни права
върху недвижими имоти, движими вещи, права на интелектуална собственост, пари и
други. Разпоредителните действия и сделки с имуществото на Асоциациятата, както и
управлението и стопанисването на последното се извършват по решение на Общото
събрание на Асоциациятата, нейния Управителен съвет и Контролната комисия на Асо-
циациятата съгласно техните правомощия.
БЮДЖЕТ
Чл. 23 (1) Бюджетът на Асоциациятата се определя за всяка финансова го-
дина. Той се състои от план за приходите и план за разходите през съответната финан-
сова година, които планове са разпределени по съответни пера съгласно решение на ОС
на Асоциациятата
(2) Приходите на Асоциациятата се формират от :
1. еднократна встъпителна вноска
2. годишен членски внос на членовете, които включват задължителни
членски вноски
3. постъпления за услугите, извършвани от Асоциациятата
4. дарения, издателска дейност и други постъпления.

ГЛАВА ШЕСТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 24. (1) Сдружението се прекратява:
1. с решение на Общото събрание
2. с решение на съответния съд по седалището на сдружението,в случаите
когато :
а) не е учредено по законния ред
б) извършва дейност, която противоречи на конституцията, закона или е
противна на обществения ред или на добрите нрави
в) е обявено в несъстоятелност
(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтере-
суван или на прокурора
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за
прекратяване и неговите последици
(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назна-
чава ликвидатор.
ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 25. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено
от него лице
(3) Разпределението на имуществото след удовлетворяване на кредитори-
те се извършва от върховния орган и по реда на ЗЮЛНСЦ.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
Чл.26. (1) Разпределението на останалото след удовлетворяването на кре-
диторите имущество се извършва съгласно закона и този устав.
(2) Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава
или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дъл-
жимото му възнаграждение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда пред-
виден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§ 2. За неустановеното в този устав с прилагат законите на Република Бъл-
гария, както и решенията на органите на сдружението. Всички спорове следва да се отп-
равят пред компетентния съд по регистрация на Асоциацията.
§ 3. Този устав е приет на Учредителното събрание на Асоциация на профе-
сионалните озеленители в България, проведено в Старозагорски минерални бани на
19.10.2013г., Изменен на 24.11.2014г., Изменен на 12.11.2016 година

Scroll to Top