ПРОТОКОЛ от Общо събрание 13.01.2024г.

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на сдружение с нестопанска цел с дейност в частна полза
“АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”

Днес, 13.01.2024г. от 14:00 ч. в  гр. Стара Загора, ул. „Захарий Княжески“ 52, х-л Верея, зала 3 се проведе Общо събрание на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел с дейност в частна полза “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, рег. по ф.д. № 776/2013 г. по описа на СГС, ЕИК 176632676, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе” №8, свикано на основание чл. 13, ал.6 и чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 13, ал.6 от Устава на сдружението, по инициатива на Управителния съвет, с покана връчена по имейл на всички членове 1/един/ месец преди определената дата за провеждане на Общо събрание и обявена на интернет страницата на асоциацията, при спазване изискванията на чл.13, ал.6 изр. второ и ал. 8 от Устава на сдружението.

На събранието удостовериха присъствие представителите на 21 фирми, от които 19 пълноправни и 2 асоциирани. Според Устава на АПОБ при този състав, събранието е лигитимно и започна работа според обявеният в поканата дневен ред в 14:30 часа.

ОС е законно и на него могат да бъдат вземани валидни решения.

С единодушие от членовете за Председател на днешното ОС бе избрана Веселка Запрянова Трифонова, а новият технически секретар Георги Митков Марков, беше избран за Протоколчик на събранието.

Събранието протече при следния, предварително обявен дневен ред: 

1.       Регистрация на присъстващите;
2.       Представяне на новия Технически секретар на АПОБ;
3.       Презентация от фирма „Тотекс“;
4.       Презентация от фирма „Земел Рок“;
5.       Презентация на областен информационен център София – град и София – област за възможности за финансиране по еврофондове и програми, достъпни за членовете на АПОБ;
6.       Приемане на нови членове на сдружението и кратко представяне;
7.       Предложение за изключване на членове, не заплатили такса за членски внос за изтеклата 2023 година.
8.       Отчет на бюджет 2023 г. по дейности и средства, анализ на бюджет 2024 г. и варианти за разходване по инициативи;
9.       Обсъждане на ценово предложение за изграждане и поддръжка на зелени площи;
10.       Обсъждане на предложения за презентации (интересни теми за колегите) за 2024;

На следващото общо събрание, което се очаква да се състои през Юни 2024, ще бъдат поканени да направят презентации следните фирми:

Мегатрон ЕАД и Nursery „Dvorat“, като очакваме и други предложения.

Scroll to Top