ПОКАНА за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А
за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ
на сдружение с нестопанска цел с дейност в частна полза
“АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”

от
Управителния съвет на

СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел с дейност в частна полза “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, рег. по ф.д. № 776/2013 г. по описа на СГС, ЕИК 176632676, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе” №8

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

На основание чл. 13, ал.6 и чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 13, ал.6 от Устава на сдружението и съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, по инициатива на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел с дейност в частна полза “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, рег. по ф.д. № 776/2013 г. по описа на СГС, ЕИК 176632676, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе” №8, се свиква на 10.06.2023 г. в 10:00 ч. в  Хотел Аква, гр. Бургас, бул. Демокрация, комплекс Лазур, 8000 Бургас,, Зала “Нептун“, общо събрание на членовете на сдружението, при следния дневен ред и условия:

1. Презентация за членовете на АПОБ от фирма  Бургасцвет-90-Танев” ЕООД;

2. Приемане на нови членове на АПОБ;

3. Приемане на годишен бюджет на АПОБ;

4. Обсъждане на Наредба за изграждане и поддържане на зелени пространства , изисквания и стандарти

5. Други.

Изтеглете: ПОКАНА за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ

Scroll to Top