ПОКАНА за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А
за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ
на сдружение с нестопанска цел с дейност в частна полза
“АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”

от
Веселка Запрянова Трифонова – Председател на Управителния съвет на
СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел с дейност в частна полза “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”
, рег. по ф.д. № 776/2013 г. по описа на СГС, ЕИК 176632676, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе” №8

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,
На основание чл. 13, ал.6 и чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 13, ал.6 от Устава на сдружението и съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, по инициатива на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел с дейност в частна полза “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, рег. по ф.д. № 776/2013 г. по описа на СГС, ЕИК 176632676, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе” №8,
се свиква Общо събрание на 15.06.2024 г. от 10:00 ч. в гр. Варна, бул. „Сливница“ 33, х-л Черно Море, зала Галата, при следния дневен ред и условия:

Изтеглете: ПОКАНА за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ

Scroll to Top