ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На основание чл. 13, ал.6 и чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 13, ал.6 от Устава на сдружението и съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, по инициатива на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел с дейност в частна полза “АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, рег. по ф.д. № 776/2013 г. по описа на СГС, ЕИК 176632676, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе” №8, се свиква на 01.04.2023 г. в 10:00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Сава Пенев 1, х-л Премиер, зала Царевец, общо събрание на членовете на сдружението.

Изтеглете: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Scroll to Top