ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 28.02.2020 г., в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на основание чл. 13, ал. 9, т. 1 от Устава на „Асоциацията на професионалните озеленители в България“:

Определя дневен ред на Извънредното  общо  събрание на АПOБ  както следва:  

  1. Представяне на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на финансово-счетоводната дейност в  АПОБ  за 2017г. и 2018г. от   м. февруари 2020 г., приет от УС на АПОБ на проведено заседание на  02. 2020 г.
  2. Отчетни доклади на КС за 2017 г. и 2018 г.
  3. Предложение на КС на АПОБ за не освобождаване  от отговорност на Председателя на УС на АПОБ  г-н Божинел Христов  за 2017 г., 2018г. 
  4. Освобождаване на г-н Христов като  Председателя на УС  на АПОБ и избор на нов Председател.
  5. Промени в състава на УС и КС. Освобождаване на   членове на  УС и на КС по тяхно желание и избор на нови  на тяхно място.
  6. Приемане на нови членове.
  7. Обсъждане на предложения за включване на точки  в дневния ред на следващо Общо събрание  на АПОБ.

Изтеглете: ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Scroll to Top