ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 28.02.2020 г., в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на основание чл. 13, ал. 9, т. 1 от Устава на „Асоциацията на професионалните озеленители в България“: заседание

Определя дневен ред на Извънредното  общо  събрание на АПOБ  както следва:  

  1. Представяне на Одитен доклад за извършен вътрешен одит  на финансово-счетоводната дейност в  АПОБ  за 2017 г. и 2018 г. от  м. февруари 2020 г., приет от УС на АПОБ на проведено заседание на  28. 02. 2020 г.
  2. Отчетни доклади на КС за 2017 г. и 2018 г.
  3. Предложение на КС на АПОБ  за не освобождаване  от отговорност на Председателя на УС на АПОБ  г-н Божинел Христов  за 2017 г., 2018 г. 
  4. Освобождаване на г-н Христов като  Председателя на УС  на АПОБ и избор на нов Председател.
  5. Промени в състава на УС и КС, освобождаване  на членове на  УС и на КС по тяхно желание и избор на нови на тяхно място.
  6. Приемане на нови членове.
  7. Обсъждане на предложения за включване на точки в дневния ред на следващо Общо събрание  на АПОБ.

Дата на провеждане на ОС:  26.06.2021 г. /събота/

Място на провеждане на ОС:  гр.Стара Загора,  заседателната  зала  на хотел  „Ефир“  от   9:30 часа.

20.05.2021 г.                                                                                                                     С уважение: Албена Мирчева

Гр. София

Scroll to Top