ЗА НАС

На 19 и 20 октомври 2013 година се учреди „Асоциация на професионалните озеленители в България“. Тя е неправителствена, независима и професионална организация, учредена на основание на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и посветена на развитието и подкрепата на фирмите занимаващи се професионално с изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи.

Асоциацията ще изпълнява функциите на организация на работещите от бранша. Като такава тя ще е техен изразител на интересите им в бранша и ще настоява да участва в органите за сътрудничество на браншово ниво. Асоциацията ще поддържа постоянни контакти и ще провежда консултации с компетентни централни и местни органи на управление, свързани със дейността в интерес на своите членове и ще ги защитава от неправомерни действия, ще работи за недопускането на монополизъм и нелоялна конкуренция.

Приетия етичен кодекс на Асоциацията има за цел да повиши общественото доверие в професионализма и морала на работещите в бранша, както и да издигне престижа на професията. Кодексът съдържа основни етични и морални норми и конкретизира стандартите за поведението, произтичащи от практикуването на професията.

На базата на икономическото развитие на бранша, Асоциацията е определила и целите, а именно какво трябва да се направи за да се постигне растеж в бранша, растеж в професионално отношение, растеж като качество, като отношение към потребители на услугите, като взаимоотношения между колеги. Мисията на Асоциацията ще е да се насърчава и развива дейността от професионални озеленители, да се установят такива стандарти, които да повишат целостта на браншония сектор.

Ето затова, Асоциацията си е поставила няколко по важни цели : да се насърчава ползването на професионалисти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи, да се засили и подобри икономическия бранш, чрез улесняване на сътрудничеството, комуникацията и образованието на членовете на Асоциацията на професионалите озеленители в България, да се защитават доколкото е практически възможно членовете й срещу несправедливо и дискриминационно законодателство, както от държавни, така и от общински институции. Асоциацията е приела и наколко по важни законодателни инициативи, които ще дадат резултати, а именно да се спомогне на гражданите и на различни организации, общински и държавни администрации, които желаят да намерят професионални озеленители, консултанти и/или експерти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи, да се насърчи ползването на професионалисти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи, да се засили и подобри икономическия сектор, да се намали дейността в сивия сектор и използването на нерегламентирана работна сила, да се защитят членовете на Асоциацията на професионалните озеленители в България срещу несправедливо и дискриминационно законодателство, да се облекчат малките, средните и новосъздадените предприятия от бранша при достъпа им до обществените поръчки, да се повиши привлекателността и красотата на общините вкл. и в туризма, да се види ефекта от професионалното изграждане и поддържане на озеленените площи , да се подобри бизнес климата на бранша в страната, да се създаде възможност за ограничаване на корупционни практики, да се подобри и повиши събираемостта на местни данъци и такси, както и налозите определени с национални закони.

Scroll to Top